Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Polityka prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej wobec Użytkowników stron internetowych Serwisu pod adresem domeny: http://findmytrainer.pl/ ("Serwis") we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest właściciel, administrator i operator Serwisu - Rafał Ciszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IPOZ Rafał Ciszewski ul. Sikorskiego, nr 3, lok. 6, 95-070 Aleksandrów Łódzki, NIP: 7322023039, REGON 101822942, adres mailowy: kontakt@findmytrainer.pl ("Findmytrainer").
 3. Findmytrainer przetwarza dane przekazywane przez Użytkowników Serwisu tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności w zakresie niezbędnym do dokonania rejestracji konta i utworzenia jego profilu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) , udostępniania funkcjonalności Serwisu umożliwiających prezentację informacji o Trenerach i ich usługach w formie Profili oraz pozwalających osobom poszukującym w Internecie usług trenerskich na wyszukanie ofert Trenerów, zapoznanie się z ich Profilami oraz nawiązanie kontaktu z wybranym Trenerem lub Trenerami, przygotowania i udzielenia odpowiedzi na dobrowolnie przesłane zapytanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz umożliwiających realizację pozostałych Usług określonych Regulaminem.
 4. Findmytrainer przetwarza Twoje dane samodzielnie, jak i przekazujemy je do następujących odbiorców:
  1. Podmiotom zajmującym się hostingiem dla nas;
  2. Dostawcom narzędzi do:
   1. analityki ruchu na stronie
 5. Findmytrainer może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników Serwisu niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną między nimi:
  1. nazwisko i imiona Użytkownika;
  2. numer telefonu Użytkownika;
  3. adres e-mail Użytkownika.
 6. Findmytrainer może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt 4;
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
  4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 7. Findmytrainer przechowuje dane osobowe Użytkowników Serwisu jedynie przez okres niezbędny do realizowania usług, o których mowa w Regulaminie, zapewnienia ulepszonych i nowych usług oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Po tym okresie dane osobowe Użytkowników zostają usunięte z systemów.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań Serwisu przed zawarciem umowy, a także zrealizowania innych usług drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania Użytkownika, którego dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Findmytrainer zależy od uzyskania zgody Użytkownika.
 9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści przekazanych danych, ich poprawiania, uzupełniania jak również może w każdym czasie żądać zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia, zwracając się pisemnie na adres: ul. Sikorskiego, nr 3, lok. 6, 95-070 Aleksandrów Łódzki lub drogą mailową na adres: kontakt@findmytrainer.pl.
 10. Przetwarzanie przez Findmytrainer danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.).
 11. Strony Serwisu są zaopatrzone w odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające wymagania polskiego prawa, mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą Findmytrainer przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Findmytrainer zobowiązuje się chronić wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione przez Użytkowników Serwisu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników Serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.
 12. Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Serwisu są objęte prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, dystrybuowane i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane bez pisemnej zgody ze strony Findmytrainer.
 13. Findmytrainer zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany będą publikowane na bieżąco wraz z informacją o ich dokonaniu.
 14. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące polityki prywatności na stronach internetowych Serwisu prosimy kierować na adres e-mail: kontakt@findmytrainer.pl