Postanowienia ogólne

Art. 1

 1. Właścicielem Serwisu jest Operator tj. Rafał Ciszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IPOZ Rafał Ciszewski.
 2. Serwis jest prowadzony przez Operatora i działa zgodnie z Regulaminem. Regulamin reguluje zasady korzystania z Serwisu i składa się na treść zawieranej w Serwisie pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem umowy o Usługi. Regulamin określa:
  1. rodzaje i zakres Usług, o których mowa w Regulaminie
  2. warunki świadczenia Usług, w tym:
   1. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator
   2. zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o Usługi, o których mowa w Regulaminie
  4. tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług
  5. zasady korzystania z Serwisu w tym prawa i obowiązki Operatora i Użytkowników wynikające z korzystania z Serwisu i Usług.

Art. 2

 1. Serwis stanowi internetową platformę informacyjno-społecznościową, a także reklamową umożliwiającą prezentację informacji o Trenerach i ich usługach w formie Profili oraz pozwalająca osobom poszukującym w Internecie usług trenerskich na wyszukanie ofert Trenerów, zapoznanie się z ich Profilami oraz nawiązanie kontaktu z wybranym Trenerem lub Trenerami oraz oferującą pozostałe Usługi określone Regulaminem.
 2. W Serwisie dostępne są następujące Usługi:
  1. Konto
  2. Profil
  3. Udostępnianie Treści
  4. Wyszukiwarka
  5. Opinie i Oceny
  6. Usługi Kontaktowe

Art. 3

 1. W wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 12 Ustawy o Prawach Konsumenta Operator podaje następujące dane Operatora:
  1. firma: IPOZ Rafał Ciszewski
  2. siedziba i adres: ul. Sikorskiego, nr 3, lok. 6, 95-070 Aleksandrów Łódzki
  3. NIP: 7322023039
  4. REGON 101822942
  5. Telefon: 574 236 227
  6. adres mailowy: kontakt@findmytrainer.pl,
  7. adresy stron internetowych: findmytrainer.pl
 2. Poprzez informacje zawarte w Regulaminie oraz odpowiednie informacje dostępne w Serwisie Operator informuje również o:
  1. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem
  2. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie Usług
  3. sposobie i terminie zapłaty
  4. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Operatora oraz stosowanej przez Operatora procedurze rozpatrywania reklamacji dotyczącej Usług
  5. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 1 do Ustawy o Prawach Konsumenta
  6. braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta lub okolicznościach, w których Konsument traci prawo odstąpienia od umowy
  7. minimalnym czasie trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy
  8. funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony
  9. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których Operator wie lub powinien wiedzieć
  10. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Słownik pojęć

Art. 4

Terminy użyte w Regulaminie dużą literą mają następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy dokument, zamieszczony pod adresem http://findmytrainer.pl/regulamin tj. regulamin Serwisu findmytrainer.pl regulujący kwestie, o których mowa w art. 1 ust.2 Regulaminu oraz zawierający informacje, o których mowa w art. 3 Regulaminu
 2. Serwis – system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny findmytrainer.pl zawierający wszystkie udostępniane przez Operatora funkcje Serwisu, w tym Usługi, w szczególności witryna internetowa findmytrainer.pl i wszelkie inne strony internetowe związane z tą witryną (w tym poddomeny, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), wtyczki społecznościowe, inne oprogramowanie, inne media oraz wszelkie Treści dostępne w tej witrynie, które istnieją obecnie lub zostaną wprowadzone w przyszłości
 3. Operator – Rafał Ciszewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IPOZ Rafał Ciszewski
 4. Użytkownik – każdy podmiot, który przystępuje do korzystania z Serwisu, w tym z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik może być Gościem lub Trenerem
 5. Trener - Użytkownik, który zawarł umowę o Usługę Konto poprzez założenie Konta w procedurze rejestracji, w szczególności w celu skorzystania z Usługi Profil dla potrzeb prezentacji w Serwisie swojej działalności jako trenera lub instruktora sportowego, turystyki, gimnastyki, fitness, jogi, tańca lub innej podobnej i który dokonał zalogowania się w Koncie z wykorzystaniem przeznaczonych do tego loginu i hasła dla Konta
 6. Gość - każdy Użytkownik, nie będący Trenerem
 7. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą tj. Operatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 8. Treści – ogół merytorycznej zawartości Serwisu w tym Profile, treści udostępnione poprzez Usługę Opinie i Oceny, ja również wszelkie inne materiały, treści, publikacje artykuły branżowe, reklamy itp. dostępne w Serwisie bez względu na ich formę, w tym tekstowe i multimedialne
 9. Usługi - wskazane w Art. 2 ust. 2 Regulaminu usługi świadczone poprzez Serwis przez Operatora na rzecz Użytkowników tj. oferowane przez Operatora funkcjonalności Serwisu skierowane do Użytkowników i stanowiące świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne
 10. Konto – jedna z Usług, na którą składa się prowadzony dla Użytkownika w Serwisie pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu
 11. Profil – jedna z Usług stanowiąca zbiór informacji o Trenerze, w formie wizytówki internetowej zawierającej określone informacje, dostępnej w Serwisie pod unikalnym adresem URL
 12. Udostępnianie Treści – jedna z Usług pozwalająca Użytkownikom na zapoznanie się z Treściami
 13. Wyszukiwarka – jedna z Usług opierająca się na narzędziach Serwisu służących do odnajdywania w Serwisie określonych Treści do znalezienia których narzędzia te są przeznaczone
 14. Opinie i Oceny - jedna z Usług pozwalająca Gościom na wyrażanie i publikowanie odnośnie Profili swoich opinii w formie komentarzy oraz ocen w formie przyznania określonej liczby "gwiazdek"
 15. Usługi Kontaktowe – jedna z Usług opierająca się na narzędziach komunikacyjnych Serwisu pozwalająca w sposób określony Regulaminem na kontakt Użytkowników z Operatorem oraz Użytkowników pomiędzy sobą
 16. Dostawca Usługi Płatniczej - podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2014.873 j.t.) umożliwiające dokonanie Użytkownikowi dokonanie płatności określonych w Serwisie za pośrednictwem przelewów, przelewów internetowych, kart płatniczych, kart kredytowych lub kart debetowych lub inny sposób stosowany dla sprzedaży poprzez sieć Internet i udostępniony w Serwisie
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.)
 18. Ustawa o Prawach Konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.)
 19. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.).

Usługa Konto

Art. 5

 1. Konto stanowi Usługę przeznaczoną dla Trenerów pozwalającą Trenerowi na korzystanie z następujących funkcjonalności Serwisu:
  1. utworzenie i utrzymanie Profilu
  2. zarządzanie Profilem, w szczególności poprzez zamieszczanie przewidzianych Profilem informacji o Trenerze lub jego działalności, w tym zamieszczanie zdjęcia profilowego
  3. zarządzanie treściami udostępnionymi poprzez Usługę Opinie i Oceny- w zależności od zakresu wykupionego Konta
  4. korzystanie z reklamy Profilu na stronie głównej Serwisu- w zależności od zakresu wykupionego Konta.
 2. Umowa o Usługę Konto jest zawierana w procedurze rejestracji Konta, o której mowa w art. 7 Regulaminu.
 3. Umowa o Usługę Konto ulega rozwiązaniu z chwilą skorzystania przez Użytkownika z możliwości usunięcia Konta, wraz z upływem czasu na jaki umowa o Konto została zawarta (i w razie jej nieprzedłużenia) lub z chwilą usunięcia Konta przez Operatora zgodnie z Regulaminem. W razie upływu czasu na jakiś została zawarta umowa o Konto płatne, o którym mowa w ust. 4 pkt (b) i (c), w razie nieprzedłużenia umowy o takie Konto, umowa automatycznie przekształca się w umowę o Konto bezpłatne, o którym mowa w ust. 4 pkt (a). Przed upływem okresu, na który umowa o Konto została zawarta Operator będzie informował Użytkownika o zbliżającym się końcu tego okresu.
 4. W zależności od zakresu funkcjonalności Konta w Serwisie dostępna jest możliwość wykupu jednego z następujących rodzajów Kont:
  1. Konto – pakiet free- bezpłatny
  2. Konto – pakiet silver -płatny
  3. Konto- pakiet gold- płatny
 5. Zakres funkcjonalności rodzajów Konta, o których mowa w ust. 4 i ceny danego rodzaju Konta są na bieżąco podawane w Serwisie w zakładce "Pakiety" i są dostępne dla Użytkownika przed zawarciem Umowy o Konto. Dany pakiet dotyczący Konta można wykupić na czas określony wskazany w procedurze rejestracji Konta.

Art. 6

 1. Użytkownika korzystającego z Konta obowiązują następując zasady:
  1. Użytkownik jest zobowiązany dbać o rzetelność, prawdziwość i aktualność swoich danych
  2. zabronione jest udostępnianie swojego loginu i hasła osobom trzecim, zezwalanie innym na uzyskanie dostępu do własnego Konta oraz wykonywanie innych czynności, które mogą spowodować spadek poziomu bezpieczeństwa Konta
  3. zabronione jest przekazywanie swojego Konta oraz Profilu innej osobie bez wcześniejszego uzyskania zezwolenia Operatora.

Rejestracja Konta

Art. 7

 1. Procedura rejestracji Konta dokonywana jest w następujący sposób i zgodnie z następującymi zasadami:
  1. Trener podaje dane wymagane przy rejestracji, wskazane w formularzu rejestracji Konta
  2. Trener może utworzyć dla siebie tylko jedno Konto
  3. w procedurze rejestracji Konta Trener podaje unikalny login i hasło służące do logowania się w Koncie
  4. w procedurze rejestracji Konta udostępniona jest możliwość składania określonych oświadczeń dostępnych w formularzu rejestracyjnym.
 2. Procedura rejestracji Konta jest zakończona z chwilą otrzymania przez Użytkownika komunikatu o zakończeniu procesu rejestracji Konta (aktywacji Konta).

Profil

Art. 8

 1. Profil jest dostępną za pośrednictwem Konta internetową wizytówką Trenera, o charakterze profilu w portalu społecznościowym.
 2. Umowa o Profil jest zawierana i rozwiązywana wraz z Umową o konto i w sposób określony dla umowy o Konto. Korzystanie z Usług Profil wymaga posiadania Konta i zalogowania się w Koncie.
 3. Zarządzanie Profilem, dodawanie i usuwanie informacji i zdjęć do Profilu następuje za pośrednictwem Konta.
 4. Zamieszczając informacje w Profilu, w tym zdjęcie profilowe Trener przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na ich dostępność, w tym dostępność jego wizerunku dla użytkowników sieci Internet, zgodnie z funkcjonalnościami Serwisu.

Udostępnianie Treści

Art. 9

 1. Udostępnianie Treści pozwala Użytkownikom zapoznawać się z Treściami w Serwisie.
 2. Udostępnianie Treści jest nieodpłatne i jest dostępne dla wszystkich Użytkowników, w tym dla Gości.
 3. Umowa o Udostępnianie Treści jest zawierana poprzez rozpoczęcie zapoznawania się z Treściami poprzez jakąkolwiek funkcjonalność Serwisu. Rozwiązanie umowy o Udostępnianie Treści następuje z chwilą zaprzestania korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez zamknięcie stron Serwisu.

Wyszukiwarka

Art. 10

 1. Wyszukiwarka pozwala na wyszukanie Profilu według podanych w Serwisie kryteriów, w szczególności po imieniu i/lub nazwisku/nazwie firmy, mieście oraz województwie i kategorii działalności Trenera.
 2. Umowa o Wyszukiwarkę jest zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z funkcjonalności Serwisu składających się na tą Usługę i zostaje rozwiązana z chwilą zaprzestania takiego korzystania.
 3. Wyszukiwarka jest Usługą bezpłatną i jest dostępna także dla Gości.

Opinie i oceny

Art. 11

 1. Usługa Opinie i Oceny pozwala na wyrażanie i publikowanie odnośnie Profili opinii w formie komentarzy oraz ocen w formie przyznania określonej liczby "gwiazdek".
 2. Umowa o Opinie i Oceny jest zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z funkcjonalności Serwisu składających się na tą Usługę i zostaje rozwiązana z chwilą zaprzestania takiego korzystania.
 3. Usługa Opinie i Oceny jest bezpłatna i jest dostępna także dla Gości.

Usługi Kontaktowe

Art. 12

 1. W ramach Usług Kontaktowych w Serwisie dostępny jest ogólny formularz kontaktowy oraz formularze kontaktowe związane z Profilami pozwalające na przesłanie wiadomości do wybranego Trenera.
 2. Umowa o Usługi Kontaktowe jest zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z funkcjonalności Serwisu składających się na tą Usługę i zostaje rozwiązana z chwilą zaprzestania takiego korzystania.
 3. Usługi Kontaktowe są bezpłatne i są dostępne także dla Gości.

Płatności w Serwisie

Art. 13

 1. Płatności w Serwisie dotyczą Usług, które zgodnie z Regulaminem oraz wskazaniami w Serwisie są płatne tj. płatnych Kont.
 2. Wszystkie należności z tytułów, o których mowa w ust. 1 są na bieżąco podawane w Serwisie.
 3. Dostępne metody płatności z tytułów należności, o których mowa w ust. 1 są każdorazowo podawane w toku czynności, których płatności dotyczą tj. w toku zawierania umowy o płatną Usługę. W Serwisie są dostępne następujące metody płatności: przelew zwykły oraz udostępnione w Serwisie metody płatności oferowane przez Dostawcę Usługi Płatniczej i stosowane do zapłaty za usługi nabywane w sieci Internet. Metody płatności są na bieżąco podawane w Serwisie.
 4. Płatności, o których mowa w ust. 3 dokonywane są zgodnie z następującymi zasadami:
  1. płatności te są obsługiwane przez Dostawcę Usługi Płatniczej
  2. płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym sposobem płatności
  3. dokonanie płatności następuje zgodnie z zasadami stosowanymi przez danego Dostawcę Usługi Płatniczej, udostępnianymi przez Dostawcę Usługi Płatniczej.

Zasady korzystania z Serwisu i administrowanie Serwisem

Art. 14

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników korzystających z Usług treści o charakterze bezprawnym.
 2. W szczególności zabronione jest zamieszczanie, w szczególności w ramach Profilu jak i Opinii i Ocen treści:
  1. wzywających do nienawiści, w tym rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc lub nawołujących lub zachęcających do przemocy
  2. o charakterze gróźb, w tym spowodowania obrażeń fizycznych lub tzw. mowy nienawiści
  3. naruszających prawa autorskie lub prawa do ochrony wizerunku
  4. naruszających prawa własności przemysłowej
  5. celowo obrażających, pomawiających lub w inny sposób naruszających dobra osobiste
  6. stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji
  7. udostępniających w sposób naruszający prawo dane osobowe lub stanowiące naruszenie tajemnic prawnie chronionych
  8. zawierają treści pornograficzne
  9. propagujących alkohol lub środki odurzające
  10. naruszających prawa osób trzecich lub dobre obyczaje
  11. których celem jest poniżanie, zawstydzanie, nękanie lub prześladowanie innych osób
  12. które dotyczą sfery politycznej (np. reklamy, nazwy lub programy krajowych a także zagranicznych partii politycznych).
 3. Stosownie do przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Operator:
  1. nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych
  2. który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych
  3. który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu
  4. nie jest obowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych danych.
 4. Operator za pośrednictwem administratorów Serwisu, w razie naruszenia zasad, o których mowa ust. 1-3 ma prawo:
  1. usunąć treści naruszające zasady, o których mowa w ust. 1-3 w szczególności komentarze Użytkownika w ramach Usługi Opinie i Oceny
  2. zablokować Konto i Profil Trenera na okres 2 miesięcy
  3. w razie powtarzających się naruszeń, w szczególności mimo zastosowania środka, o którym mowa w punkcie (b), do usunięcia Konta i Profilu Trenera.

Odstąpienie od umowy

Art. 15

 1. Stosownie do art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę w Serwisie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej Usługi, w tym jej części.
 2. Pouczenie dotyczące zasad korzystania z prawa odstąpienia i jego skutków stanowi wraz z formularzem odstąpienia Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
  2. o świadczenie usług, jeżeli Operator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy
 4. Przed rozpoczęciem realizacji Usług Użytkownik ma możliwość złożenia oświadczenia w przedmiocie:
  1. rozpoczęcia świadczenia z tytułu Usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy
  2. rozpoczęcia świadczenia dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
 5. Konsument, który żądał rozpoczęcia wykonywania Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zgodnie z ust. 3, może od niej odstąpić po zgłoszeniu takiego żądania, ale ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia.
 6. Operator informuje, iż po wykonaniu w pełni Usług za wyraźną zgodą Konsumenta oraz po rozpoczęciu spełniania za wyraźną zgodą Konsumenta świadczenia z tytułu dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Reklamacje dotyczące Usług

Art. 16

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji dotyczącej Usług.
 2. Reklamacje prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych Operatora, o których mowa w art. 3 Regulaminu.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym w celu ułatwienia jego rozpatrzenia sugeruje się podanie następujących informacji: imię i nazwisko, dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres mailowy, opis Usługi, przyczyna reklamacji.
 4. Procedura składania reklamacji, o której mowa w ust 2-4 jest dla Użytkownika procedurą sugerowaną i w żadnym razie nie wyłącza, ani nie ogranicza prawem dopuszczalnych sposobów zgłaszania roszczeń dotyczących Usług.

Rozwiązanie umowy o Usługi

Art. 17

 1. Niezależnie od postanowień Regulaminu określających sposoby rozwiązania umowy o Usługi Operator ma prawo wypowiedzieć umowę o Usługi lub Usługę z zachowaniem 1 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu albo narażenia Operatora w inny sposób na ryzyko odpowiedzialności prawnej o czym Użytkownik zostanie powiadomiony e-mailem lub w postaci komunikatu przy próbie uzyskania dostępu do swojego Konta.
 2. Wypowiedzenie umowy przez Operatora lub Użytkownika lub jej rozwiązanie w jakikolwiek sposób nie uchyla odpowiedzialności żadnej ze stron z tytułu czynności lub naruszeń dokonanych przed dniem rozwiązania umowy.

Wymaganie techniczne korzystania z Serwisu

Art. 18

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu i Usług Użytkownik powinien dysponować:
  1. połączeniem z siecią Internet
  2. sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera , Safari itp.) lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne.
 2. Dostęp i korzystanie z Serwisu jest możliwe na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer , Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Serwisu na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych.
 3. Oprogramowanie posiadające funkcjonalności przeglądarek internetowych, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 powinno obejmować aktualną tj. najnowszą dostępną wersję danego oprogramowania – przeglądarki internetowej.

Postanowienia końcowe

Art. 19

 1. Operator ma prawo wprowadzać wszelkiego rodzaju promocje lub oferty promocyjne dotyczące Usług w Serwisie, w tym generować za pośrednictwem administratorów Serwisu kody rabatowe. Warunki wskazany promocji, ofert promocyjnych i kodów rabatowych będą każdorazowo udostępniane Użytkownikom zgodnie z funkcjonalnościami Serwisu.
 2. Serwis i czynności związane z zawieraniem umów w Serwisie są dostępne w języku polskim.
 3. Regulamin wraz z Załącznikami udostępniany jest Użytkownikowi pod adresem internetowym http://findmytrainer.pl/regulamin. przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie - w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu i Załączników za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, w szczególności poprzez pobranie, skopiowanie, zapisanie na dysku, wydrukowanie.
 4. Regulamin wraz z Załącznikami jest integralną częścią umowy o Usługi zawieranej za pośrednictwem Serwisu.
 5. Użytkownik ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Użytkownik ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
  1. mediacji, w tym, w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej
  2. sądownictwa polubownego, w tym, w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej
  3. w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów
  4. w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
 6. Regulamin jak również Załączniki do Regulaminu mogą być zmienione przez Operatora. Udostępnienie zmienionego Regulaminu lub Załączników następuje zgodnie z ust. 3 i ma zastosowanie do umów o Usługi zawartych po takim udostępnieniu. W odniesieniu do Usług o charakterze ciągłym w razie zmiany Regulaminu lub Załączników w trakcie okresu ich obowiązywania zmiany wiążą Użytkownika, którego dotyczą te Usługi jeśli nie dokona on rozwiązania umowy o te Usługi w terminie 7 dni od dnia udostępnienia zmiany.
 7. W przypadku uznania za nieobowiązującą, nieskuteczną lub nieważną jakąkolwiek część Regulaminu lub jakiegokolwiek Załącznika, pozostała część nadal ma moc obowiązującą.
 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Załączniki

 1. Załącznik nr 1: Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu